Storitve

Projektiranje objektov
Delujemo na področju projektiranja vseh tipov objektov, med njimi so najpogostejši stanovanjski in industrijski objekti.

 

 

Načrtovanje notranje opreme

Načrtujemo razporeditev notranje opreme, izdelamo pa tudi načrte za unikatne kose pohištva, kadar je potrebno določen kos prilagoditi prostoru in ga proizvajalci ne ponujajo v svojih rešitvah.

 

 

Dokumentacija

 

Idejne zasnove - IDZ

Idejna zasnova je uvodni del projektne dokumentacije. Namenjena je uskladitvi interesa naročnika s prostorskimi možnostmi in arhitekturnimi rešitvami. Običajno zajema samo načrt arhitekture, po potrebi pa tudi ostale načrte (elektro inštalacije, strojne inštalacije…).

 

 

Idejni projekti - IDP

Idejni projekt je rezultat komunikacije med investitorjem in arhitektom. Potrjen s strani naročnika služi kot projektna naloga in izhodišče za nadaljne projektiranje.

 

 

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev - IZP

Namenjena je pridobivanju projektnih in drugih pogojev. Vsebuje podatke o udeležencih in objektu na osnovi izpolnjenih obrazcev in lokacijskiih prikazov.

 

 

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenje - DGD

Dokumentacija se izdela za potrebe pridobivanja mnenj in soglasij ter gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte.

Projekt sestavljajo splošni podatki, tehnično poročilo in grafični prikazi. 

 

 

 Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje - PZI

Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD).

 Vsebuje tudi izkaze s katerimi se dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta in so pripravljeni na osnovi ustreznih načrtov ali elaboratov.

 

 

Dokumentacija za razpis - DZR

Dokumentacija se pripravi na željo naročnika in obsega projektantske popise posameznih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z namenom pridobivanja ustreznih ponudb za gradnjo.

 

 

Projektna dokumentacija izvedenih del - PID

Namenjena je pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. Prikazuje dejansko stanje zgrajenega objekta s prikazom odstopanj od dokumentacije DGD in PZI. 

 

 

Elaborati

 Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in elaborat o zaščiti pred hrupom v stavbah sta sestavni del dokazne dokumentacije na osnovi katere se prikazuje ustreznost objekta na področjih učinkovite rabe energije in hrupa.