TRGOVSKI CENTER PRIMSKOVO KRANJ

 

avtorji: Milan, Boštjan in Aleš Žepič, u.d.i.a.
sodelavec: Gašper Markič, fizik
lokacija: Kranj – Primskovo
2000

 

naročilo: interni natečaj

 

tip objekta: trgovski objekt

investitor: Merkur d.d., Naklo
zemljiška parcela: 20.400 m2
zazidalna površina: 4.472 m2
bruto površina objekta: 10.096 m2
etažnost: P+1 (pritličje in nadstropje)
konstrukcija: dvoetažna montažna AB konstrukcija
projektna dokumentacija: interni natečajni elaborat za arhitekturno oblikovne zasnove

 

Projektirani trgovski center je lociran vzdolž severne parcelne meje in v dovoljeni oddaljenosti od daljnovoda, ki poteka preko parcele vzporedno z zahodno mejo. Dostop za osebna vozila do centra je predviden preko dveh dovoznih cest, ki sta vezani neposredno na cesto Kranj-Brnik, dostava je predvidena na severozahodni strani. Ob južni parcelni meji so predvidena parkirišča s potrebnimi komunikacijskimi potmi, na vzhodni strani vzdolž dovozne ceste 2 pa je predvidena površina, namenjena restavraciji »McDonald’s«. Predvidena lokacija omogoča veliko vizuelno zaznavnost centra, saj lokacija ob glavni cesti omogoča neposredne poglede že v območju od obstoječega rondoja pa vse do semaforskega križišča, hkrati pa tudi z vseh površin južno od vzhodne vpadnice.

 

Trgovski center je zasnovan tako, da upošteva naslednja izhodišča:

- zgraditi sodoben nakupovalni center s približno površino 10.000 m2 in prodajno usmeritvijo »Merkur DOM«;
- ustvariti jasen in funkcionalen prostor, ki ustreza namenu, osnovni tehnologiji ter potrebam in zahtevam investitorja;
- čista zasnova in montažna tipska AB konstrukcija omogočana poceni izvedbo;
- v oblikovanju arhitekture je najbolj smotrna uporaba enostavnih volumskih elementov z ustrezno dominanto, ki v prostoru poudarja vhod in daje občutek prisotnosti Merkurjevega centra.

 

Osnovna stavba je zasnovana v dveh etažah, pritlične površine so namenjene Merkurjevi prodajalni, prevzemnemu skladišču in servisnim prostorom, v dodanem enoetažnem delu je urejen vrtni center z zunanjimi razstavnimi površinami. V nadstropju so predvidene specializirane prodajalne s skladno usmeritvijo TC in tehnični prostori za potrebe celotnega TC. Glavni vhod v trgovske prostore je predviden na južni strani preko vhodnega dominantnega portala z steklenim nadstreškom, iz vhodnega halla so dostopni Merkurjeva prodajalna, lokal v etaži nad vhodom in prodajalne v nadstropju (stopnišče, tekoči pločnik) ter sanitarije za obiskovalce TC v kleti. Službeni vhod in dostava sta predvidena na zahodni strani. V pritličju so predvideni Merkurjevi servisni prostori, v medetaži Merkurjevi poslovni prostori, v nadstropju pa poslovni prostori specializiranih prodajaln. Za dostavo blaga v nadstropje sta predvideni dve tovorni dvigali, dostopni preko predprostora neposredno pod tovornim nadstreškom na zahodni strani.

 

Osnovo konstrukcije predstavlja dvoetažna montažna AB stavba dim. 88x48m, oblečena z alu sendviči sive kovinske barve in prekrita z lahko strešno konstrukcijo iz lepljenih nosilcev ali jeklenega predalčja, ki dopuščata večje razpone. Stekleni kubus na južni in vzhodni strani (za potrebe dostopa v višjo etažo in vrtnega centra) je za 1/3 nižji od osnovnega dela in izveden v kombinaciji lepljenih nosilcev in jeklene konstrukcije, prekrite z alu pločevino v značilni Merkurjevi zeleni barvi.

 

Zunanje parcelne površine so namenjene ureditvi komunikacijskih poti in parkirišč. Površine ob trgovskem centru so tlakovane, poseben poudarek predstavlja vhodna ploščad z onemogočenim motornim prometom (možna je intervencija). Na severozahodni strani so predvidene dostavne manipulativne površine in parkirišča za uslužbence TC, vzdolž južne parcelne meje parkirišča za obiskovalce, ob severni fasadi objekta površine za tovorni promet in intervencijo, na vzdolžni strani pa površine McDonald’sa. Sklopi parkirišč so ločeni z zelenimi pasovi, ki omogočajo zazelenitev kompleksa in delno osenčenje parkirnih površin.